Mój Prąd – jakie dokumenty trzeba złożyć?

Otrzymanie dotacji w ramach programu Mój Prąd wymaga złożenia wniosku online. Wypełnienie wniosku jest proste i trwa dosłownie chwilę. Jednak konieczne jest dołączenie do niego szeregu dokumentów. Braki w dokumentacji spowodują opóźnienie akceptacji wniosku lub nawet jego odrzucenie. Warto zatem dopilnować, aby niczego nie brakowało.

Dokumenty niezbędne przy wniosku

Niezbędne załączniki do wniosku o dotację Mój Prąd, to:

  • Faktura bądź imienny paragon za montaż instalacji fotowoltaicznej. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zakupu i montażu również dodatkowych elementów dofinansowania – dowody zakupu także tych produktów.
  • Potwierdzenie dokonania płatności – poza dowodem zakupu należy załączyć również dowody uiszczenia wszystkich niezbędnych opłat. Mogą to być po prostu potwierdzenia przelewów. Dopuszczalne są również: dokumenty KP, oświadczenia wykonawców/sprzedawców, oświadczenie wnioskodawcy (zawierające numery faktur lub paragonów imiennych, kwotę oraz dokładną datę dokonania pełnej płatności).
  • Potwierdzenie przyjęcia przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z zaświadczeniem OSD potwierdzającym dokładną datę wykonania przyłączenia i zawierającym numer Punktu Poboru Mocy.
  • Oświadczenie potwierdzające rozliczanie się wnioskodawcy z OSD na zasadach systemu net-billing.
  • Protokół odbioru prac dotyczący elementów dodatkowych, takich jak magazyn ciepła i energii oraz inteligentny system zarządzania energią. Wystawia go wykonawca. Dopuszczalne jest też zastąpienie protokołu oświadczeniem wnioskodawcy o samodzielnym wykonaniu montażu.
  • Potwierdzenie zgłoszenia do OSD magazynu energii elektrycznej, jeśli został on zamontowany.
  • Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek jest składany przez podmiot trzeci w imieniu prosumenta. Dokument ten jest niezbędny, gdy wnioskujemy o dotacje w imieniu naszych klientów.

Liczba dokumentów niezbędnych do złożenia jest całkiem spora. Wspieramy klientów we wszystkich kwestiach związanych z ubieganiem się o dotacje. Zapewniamy, że z nami proces wnioskowania o dofinansowanie przebiegnie szybko i sprawnie.